Ova web strana pripada Szerda Advokatskoj Kancelariji koja je registrovana pri Budimpeštanskoj Advokatskoj Komori i sastavljena je i informacije na njoj su date u skladu sa važećim pravnim propisima i pravilnikom Mađarske Advokatske Komore o web stranama advokata, a koji se mogu naći zajedno sa propisima u vezi prava klijenata na sledećoj web strani: www.magyarugyvedikamara.hu
 
Obaveštenja na ovoj web strani daju isključivo opšte informacije, i one ne predstavljaju pravni savet, i ne možemo preuzeti odgovornost za neovlašćeno korišćenje.
 
Autorsko pravo i sva druga prava intelektualne svojine sadržaja ove strane su vlasništvo Szerda Advokatske Kancelarije.
 
Ova web strana u celini ili bilo koji njen deo se ne sme koristiti, reproducirati, kopirati, umnožiti, preneti, rekordirati, uredeti, preraditi, javno predavati, komunicirati prema javnosti (npr. preko druge web strane) bez prethodne pismene saglasnosti Szerda Advokatske Kancelarije. Molbe u vezi pribavljanja predhodne pismene saglasnost molimo da šaljete na sledeću adresu: office@szerdalawfirm.com

Loading